Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ !!!

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Ο  ΟΣΙΟΣ  ΝΕΙΛΟΣ  Ο  ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ  ΠΕΡΙ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


 


‘Οταν, μέλλει έρχεσθαι ό Άντίχριστος, Θέλει σκοτισθεί ή διάνοια τών ανθρώπων άπό τά πάθη καί Θα πληθυνθεϊ ή άνομία καί ή άσέβεια. Καί Τότε θέλουν συναχθώσιν όλα τά κακά τής άνομίας καί άσεβείας είς μίαν άκάθαρτον κόρην τής πονηρίας, ή οποία Θέλει ύστερον γίνει αποθήκη τής μοιχείας. Καί καθώς ό Κύριος ευρε τήν άγίαν ΠαρΘένον καθαρόν καί άμωμον καί έσαρκώθει άπό αύτήν, ουτω καί ό Σατανάς Θέλει εϋρει τήν άκάΘαρτον έκείνην κόρην, ή όποία Θέλει είναι πόρνη, καί πρό τής συλλήψεως τού Άντιχρίστου καί γεννήσεως καί μετά τήν γέννηση.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Ο π.Γ.Μεταλληνός υπερασπίζεται τους παλαιοημερολογίτες

ΕΚΤΑΚΤΟ !ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ !

Νέο βίντεο των τζιχαντιστών με την εκτέλεση 30 χριστιανών