Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Ο  ΟΣΙΟΣ  ΝΕΙΛΟΣ  Ο  ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ  ΠΕΡΙ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ


 


‘Οταν, μέλλει έρχεσθαι ό Άντίχριστος, Θέλει σκοτισθεί ή διάνοια τών ανθρώπων άπό τά πάθη καί Θα πληθυνθεϊ ή άνομία καί ή άσέβεια. Καί Τότε θέλουν συναχθώσιν όλα τά κακά τής άνομίας καί άσεβείας είς μίαν άκάθαρτον κόρην τής πονηρίας, ή οποία Θέλει ύστερον γίνει αποθήκη τής μοιχείας. Καί καθώς ό Κύριος ευρε τήν άγίαν ΠαρΘένον καθαρόν καί άμωμον καί έσαρκώθει άπό αύτήν, ουτω καί ό Σατανάς Θέλει εϋρει τήν άκάΘαρτον έκείνην κόρην, ή όποία Θέλει είναι πόρνη, καί πρό τής συλλήψεως τού Άντιχρίστου καί γεννήσεως καί μετά τήν γέννηση.


Πορνευομένη Θέλει γεννήσει τόν υίόν τής άπώλειας καί μετά τήν γέννηση έκείνου Θέλει είναι άποθήκη τής πορνείας καί μοιχείας, πορνευομένη καί μοιχευομένη, έως τής άκαθάρτου ζωής αύτής καί εις αύτήν Θέλουν συναχθώσιν όλες οι άνομίες καί άκαΘαρσίες τού κόσμου, τών τότε άσελγών άνθρώπων καί θά σαρκωθούν είς αύτήν. Καί Θά γίνει μιά ένωσις εις τήν άκάθαρτον κοιλίαν της καί θά ζωογονηθοϋν μέ τήν ύστέρηση καί άναχώρηση τού άγίου Βαπτίσματος καί άγίου Πνεύματος. Διότι οι τότε άνΘρωποι θέλουν υστερηθούν άπό τήν χάρη τού αγίου Βαπτίσματος, διά τήν ένέργεια τής άμαρτίας καί άνομίας καί άκαθαρσίας. Καί μέ αύτές όλες τίς άνομίες Θά γεννηθεί ό άνθρωπος καί υίός τής άπώλειας καί άσέβειας. Μέ τού όποίου τήν γέννηση Θέλει έλθουν όλες οι άτυχίες καί συμφορές τών άνθρώπων: Θλίψεις, στενοχώριες Θάνατοι καί πάν κακόν. Καί πρώτον Θέλουν δυστυχήσει οι άνθρωποι άπό τήν άγάπην καί σωφροσύνη, καί ύστερηΘούν άπό ποιμένες, Ιερείς καί δικαίους καί φοβουμένους τόν Θεόν.


Καί ή ‘Εκκλησία τού Χριστού Θέλει ύστερηθεί άπό αρχιερείς, Ιερείς, πνευματικού ς καί ευλαβείς, καθώς άπό τού νύν άρχισε νά δυστυχεί άπό τοιούτους έναρέτους. Μετά δέ τήν έλλειψη τών έναρέτων καί άγίων άνδρών, Θέλει φανεί καί αύτός ό άκάθαρτος Θά αύξήσει εις τήν ήλικίαν του καί Θά έμπλη σθεί Πάσης έωσφορικής δυνάμεως, εις τό νά ποιεί τέρατα καί σημεία κατά φαντασίαν εις τούς ό φθαλμούς τών άνθρώπων, έσκοτισμένων όντων άπό τά πάθη καί Θά γίνει Ταραχή πανταχού καί θά τόν προσκυνήσωσιν όλοι. Αύτού ή τροφή Θέλει είναι οι πορνείες, μοιχείες, άρσενοκοιτίες, πλεονεξίες, άρπαγές, άλαζονίες, μνησικακίες, ψεύδη, φθόνοι, φόνοι. Αύτά Θέλει είναι ή τροφή καί ή τρυφή του καί θά καταστεί βασιλεύς καί έξουσιαστής πασών τών πόλεων, έπειδή δέν Θέλει εύρίσκεται άξιον ύποκείμενον τοιαύτης προστασίας καί Θά τού ύποτάσσωνται όλοι. Καί τότε θέλει ένεργήσει τήν άπώλειαν τής σωτηρίας τών άνθρώπων, τότε Θέλει καταφρονηθεί τό Εύαγγέλιον καί ή ‘Εκκλησία τού Θεού. ‘Ο δέ Θεός έξ ούρανού Θέλει δείχνει σημεία φοβερά, πείνα, δίψα αισθητή καί νοητή καί Θά σηκωθεί ή εύλογία τού Θεού. Διότι όσο θά τρώγουν, τόσο μάλλον Θά πεινούν καί θά διψούν έπειδή δέν θά ύπαρθεί ή χάρη τού Θεού όπου ζωογονεί τίς ψυχές. Θά πνέει εις αύτούς τό πνεύμα τής πλάνης καί Θά άποθνήσκωσιν εις τάς πλατείας καί θά τρώγουν τά νεκρά σώματα τών άποθνησκόντων καί ορνεα καί ζώα, άπό τήν πείνα τους καί τρώγοντες τά θνησιμαία θά άποθνήσκουσι καί αύτοί.


Τότε ό Άντίχριστος Θέλει άρχίσει νά σφραγίζει τούς ύπηκόους του, ή δέ έννοια τής σφραγίδος Θέλει είναι αύτή:


 


«‘Υπήκοος ίδικός μου είναι, αύτοθελήτως ηλθεν καί ούχί δυναστικώς».


 


Τότε θέλουν γίνει ταραχές μεγάλε ς καί ούαί είς τούς σφραγιζομένους. Θά άναχωρούν άπό τόπον εις τόπον καί πανταχού τις αύτές θλίψεις καί ταλαιπωρίες θά εύρίσκουσι. Τά στοιχεία Θά μετατραπώσι, θά παρέρχονται ταχέως οί ήμέρες, έβδομάδες, μήνες καί χρόνοι, καθώς λέγει «κολωβοθήσονται αί ήμέραι έκεϊναι».


‘Ο δέ Πανάγαθος, προμηθούμενος τήν σωτηρίαν τών τότε όλίγων εύρισκομένων σωζομένων, Θέλει άποστείλει τόν πρό νόμου δίκαιον ‘Ενώχ, τόν έν νόμο προφήτην ‘Ηλία καί τόν τής χάριτος Ίωάννην τόν Θεολόγον, νά κηρύξωσι μετάνοιαν καί νά προθυμοποιήσωσιν εις όμολογίαν τούς μή δεξαμένους τήν σφραγίδα τού Αντιχρίστου, ινα μή άρνηθώσι τήν πίστιν. Διότι όποιος μόνον δέν δεχθεϊ τήν σφραγίδα του καί μόνον, σωθήσεται, έπειδή μένει εις αύτόν ή σφραγίς τού Τιμίου Σταυρού καί λυτρώνει τόν πιστόν άπό τήν βάσανον τού ‘Αδου. Ή δέ τύπωσις τής σφραγίδος τού Άντιχρίστου τόν παραδίδει εις τό αίώνιον πύρ τής Κολάσεως. Διά τούτο θά διδάσκωσιν ουτοι οί τρεις κήρυκες, νά ύπομένουν τήν πείνα, έκδεχόμενοι τήν έξ ύψους βοήθεια. 0ι δέ άνθρωποι εκείνοι δέν θέλουν τούς τρεϊς Αγίους, μόνον όσοι έσφραγίσθησαν, πολιτεύονται εύχαριστημένοι.


0ι δέ άγιοι Θέλουν, τούς λέγει ή σφραγίς τής άπωλείας ευχαριστείται, οί δέ άνθρωποι δέν εύχαριστιούνται. ‘Αλλ’ έπειδή καί ένώθει ή ούσία τών Δαιμόνων μέ τήν ούσία τών άνθρώπων, διά τούτο δέν αισθάνονται ούτε πείνα, ούτε δίψα· πεινώσιν όμως καί διψώσιν έπταπλασίως άπό έσάς. Ύπομείνατε λοιπόν όλίγον καί Θέλετε ίδεϊν νενεκρωμένους τούς σφραγισθέντας ψυχή τε καί σώματι· έσεϊς δέ ζήσεσθε αίωνίως άγαλλώμενοι.


Ταύτα καί έτερα Θέλουν τούς λέγει οί τρεϊς προφήτες. ‘Ο δέ Άντίχριστος βλέπων αύτούς κηρύττοντας τήν άλήθειαν, όργισθείς θέλει άποστείλει στρατόν νά τούς φέρουσι πρός αύτόν. Καί παρασταθέντες θέλει τούς έρωτήσει, διατί έσεϊς δέν πείθεσθε καθώς πάντες πείθονται; 0ι δέ άγιοι τότε έλέγξωσίν αύτόν μετά παρρησίας πομπεύοντες τήν πλάνη του...


Ταύτα άκούσας ό Άντίχριστος έκτενεϊ μόνος του τίς χεϊρες του καί θά τούς φονεύσει. Πλήν τόν μέν ‘Ενώχ καί Ήλίαν φονεύσει. Τόν δέ Ίωάννην ού δυνήσεται φονεύσαι, άλλ’ άρθήσεται έκ μέσου αύτού, διότι έλαβε τήν άφθαρσίαν. Καί οί μέν Προφήτες περί ‘Ενώχ καί Ήλίαν προηφήτευσαν έρχεσθαι, διότι ό ‘Ιωάννης υστερον έφάνει· ό δέ ‘Ιωάννης εις τήν άποκάλυψιν του μόνον περί τών δύο λέγει, τόν έαυτόν του δέ κρύπτει, καθώς καί εις τό Εύαγγέλιον «ό άλλος μαθητής λέγει», ούχί δέ περί αύτού.


Μετά δέ τό φονεύσαι τούς δύο προφήτες, τά παγκάκιστα τέκνα του ποιήσουσι περισσότερα κακά· φόνους, άρπαγές, πορνεϊες, άρσενοκοιτίες, παρρησία εις πλατεϊες καθώς οί κύνες. Εις τόσης δέ πονηρίαν καί μοχθηρίαν καταντήσωσιν έκ τής άπλείστου πορνείας, ώστε νά ύστερούνται τήν δύναμη τής ούσίας τής άνθρωπότητας. θά γίνονται έξογκωμένοι, κοντόσωμοι ώς άνθρωπάρια. Τότε ό Έωσφόρος, βλέπων ότι ή ανθρώπινη φύση έγινε πονηρωτέρα άπό τούς Δαίμονες, εύφρανθήσεται πώς έτελείωσεν όλην του τήν κακίαν ό αντίθετος κατά Θεού καί κατά άνθρώπων. Έκεϊ δέ άγαλλόμενος καί εύφραινόμενος, Θέλει τού έλθει άνωθεν ρομφαία δίστομος εις τήν καρδίαν, θά τυμπανισθεϊ καί φονευθεί, είς άνταμοιβήν τών φόνων όπού έτέλεσεν άπό πρώτης άρχής, όπου διά τόν Κάιν έφόνευσε τόν δίκαιον ‘Αβελ καί έπεκράτησεν ό φόνος εις τούς άνθρώπους άχρι τέλους τής συντέλειας τών αιώνων καί έσχάτως ό μιαρός Άντίχριστος φονευθείς άοράτως, ποιήσει τό τέλος τών φόνων. Καί τελεσθέντος τού φόνου τού Άντιχρίστου, Θέλουν ξεστριφθώσι τά πάντα. Ούρανός, Γή, Σελήνη καί άστρα πάντων τών όντων, καί τότε ήξει ό Κύριος κρίναι ζώντας καί νεκρούς καί τότε χωρισθήσονται τά πρόβατα άπό τά έρίφια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ